Sastav ELMA programa

Home »  Sastav ELMA programa

ELMA PROGRAMI

Svaki program ima specifično ime koje upućuje na široko polje primene:
F – fundamentalni program
T – tinnitus program
E – emocionalni program
MA – memory+attention ( pamćenje I pažnja)
Programi traju 26 sati koje treba preslušati u 13 dana (po 2h dnevno), osim T programa koji traje 21h30min i sluša se kroz 14 dana.
PROGRAM F
Ovo je obično prvi program koji se primenjuje bez obzira na klijentov problem. Sastoji se od MU, GM i GMF i BP muziških snimaka. Radi na punom spektru progresivno. Po završetku ovog programa omogućava se odabir sledećeg programa.

PROGRAM T
Ovo je najprogresivniji program zbog svog sastava i organizacije. Traje 21h30min u 14 dana, tako što se od prvog do trećeg dana sluša po sat vremena, od četvrtog do desetog dana sluša se po 1h30min, a od jedanaestog do četrnaestog dana preslušava se po 2h. Namenjen je ljudima sa veoma osetljivim slušanjem ili osobama koje imaju značajan zastoj u razvojnom ili senzomotornom polju.
PROGRAMI E, L, MA
Izbor izmedju ovih programa posle F ili T programa će zavisiti od izraženih potreba klijenta, njegovog posmatranja kroz prethodni program i mogućnosti za auditivno prilagođavanje. Ovi programi sadrže najmanje 50% MU i GM i GMF na nivou 1 i najmanje 40% na nivou 2.
E program je namenjen za anksiozno stanje i karakteriše ga upotreba širokog spektra (MU, MD, GC, VL)
L program se normalno koristi za procesiranje govora i problem sa usvajanjem jezika. Karakterišu ga BPU i BPU1.
MA se koristi za poremećaje pažnje i pamćenja. To je najstimulativniji program od svih programa. U ovom programu najzastupljenija je filtrirana muzika.
Svaki od programa E, L, MA se sastoji od 2 nivoa: E1 E2, L1 L2, MA1 MA2. Prelazak sa jednog na drugi nivo se dešava po principu progresivnog pristupa. Nivo 1 uvek mora da bude biran prvi.
Programi E1 I L1 imaju 2 varijante: A i B. Varijanta B oba ova programa (E1B, L1B) ne sadrže MD i namenjen je osobama koje boluju od epilepsije.
Primena programa E
Anksioznost
depresije,
niska tolerancija frustracija,
Ljutnja (razdražljivost),
nisko samopoštovanje i samopotcenjivanje,
stres,
impulsivna ponašanja,
motorički poremećaji.

Primena programa L
Jezički poremećaji,
poteškoće u analizi zvukova i ritmova jezika,
Dyslexia,
Dysgraphia,
Učenje stranih jezika
Verbalna fluentnost.

Primena programa MA
Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću,
Poremećaj koncentracije,
Poremećaj pamćenja,
Poremećaj planiranja i organizacije,
Poremećaj verbalne fluentnosti.

Pored širokih polja primene postoji i jasna hijerarhija u korišćenju programa koja je određena stepenom mobilizacije auditivnih mišića. Ova hijerarhija proizilazi iz akustičkih svojstava snimaka koji čine program kao i efekta gatinga koji favorizuje percepciju visoko-ferkventnih harmonija.
Tri kriterijuma za izbor programa su:
1. Progres posle programa F
2. Promena zahteva klijenta
3. Kompatibilnost izabranog programa sa klijentovom mogućnošću auditivnog prihvatanja i stepenom nervne zrelosti
Ovi kriterijumi se odnose na izbor programa posle programa F.
Moguće je kombinovati programe na razne nacine. Najsigurnije i najpostepenije kombinacije programa su sledeće:
T / F / E1B
T / F / L1B
F / E1B / L1B
F / E1B / E1A
F / L1B/ E1A
Ove kombinacije karakteriše odsustvo MF muzickih snimaka.
Izmedju prvog i drugog perioda (pod periodom podrazumevamo slušanje jednog programa u 13 dana) treba napraviti pauzu od mesec dana. Između drugog i trećeg perioda treba napraviti pauzu od 2 do 3 meseca pauze. Minimum organizacije je 3 perioda koja će uslediti jedan za drugim po navedenim kriterijumima.